UA-117524027-1
Polityka prywatno?ci

 

Twórcy 3RUN.pl – Administratorzy Serwisu, jako u?ytkownicy Internetu, ceni? sobie bezpiecze?stwo i szanowanie prywatno?ci. Dlatego i Pa?stwu – U?ytkownikom Serwisu – chcieliby?my zapewni? podobny komfort. Nie sprzedajemy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych, które nam udost?pniacie, bez Waszej zgody. Podaj?c dane, macie mo?liwo?? kontrolowania ich, modyfikowania i decydowania, komu je udost?pniacie.

I Dane osobowe

3RUN b?d?c Administratorem Serwisu, zapewnia wszystkim zarejestrowanym u?ytkownikom realizacj? uprawnie? wynikaj?cych z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególno?ci prawo wgl?du do w?asnych danych, prawo ??dania aktualizacji i usuni?cia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach okre?lonych w przepisach tej ustawy.
Podanie danych jest dobrowolne – to Wy, Freerunnerzy, decydujecie, w których opcjach portalu b?dziecie obecni.

II Kwestie techniczne

Informacje zawarte w logach systemowych mog? zawiera? ró?ne dane, np. adres IP. Administrator wykorzystuje je wy??cznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Dane powy?sze mog? by? udost?pniane podmiotom upowa?nionym na podstawie obowi?zuj?cych przepisów prawa w razie naruszenia praw Administratora, próby w?amania lub innego dzia?ania na jej szkod?.

Niektóre obszary serwisów mog? wykorzystywa? cookies, czyli ma?e pliki tekstowe wysy?ane do komputera internauty identyfikuj?ce go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies s? nieszkodliwe zarówno dla komputera, jak i dla jego u?ytkownika i jego danych. Warunkiem dzia?ania cookies jest ich akceptacja przez przegl?dark? i nie usuwanie ich z dysku (wi?cej w punkcie III).

III Polityka cookies

1. Serwisy Administratora nie zbieraj? w sposób automatyczny ?adnych informacji, z wyj?tkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowi? dane informatyczne, w szczególno?ci pliki tekstowe, które przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu i przeznaczone s? do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki te serwery mog? odczyta? przy ka?dorazowym po??czeniu si? z tego urz?dzenia ko?cowego. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? strony internetowej, z której pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczaj?cym na urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj?cym do nich dost?p jest Administrator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane s? w celu:

a) dostosowania zawarto?ci stron internetowych Serwisu do preferencji U?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególno?ci pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie U?ytkownika Serwisu i odpowiednio wy?wietli? stron? internetow?, dostosowan? do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagaj? zrozumie?, w jaki sposób U?ytkownicy Serwisu korzystaj? ze stron internetowych, co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci;
c) utrzymanie sesji U?ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi?ki której U?ytkownik nie musi na ka?dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa? loginu i has?a;
d) dostarczania u?ytkownikom tre?ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa?.

5. W ramach naszego serwisu internetowego mo?emy stosowa? nast?puj?ce rodzaje plików cookies:

a) „niezb?dne” pliki cookies, umo?liwiaj?ce korzystanie z us?ug dost?pnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniaj?ce pliki cookies wykorzystywane do us?ug wymagaj?cych uwierzytelniania w ramach serwisu,
b) pliki cookies s?u??ce do zapewnienia bezpiecze?stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu?y? w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) pliki cookies, umo?liwiaj?ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umo?liwiaj?ce „zapami?tanie” wybranych przez u?ytkownika ustawie? i personalizacj? interfejsu u?ytkownika, np. w zakresie wybranego j?zyka lub regionu, z którego pochodzi u?ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl?du strony internetowej itp.,
e) „reklamowe” pliki cookies, umo?liwiaj?ce dostarczanie u?ytkownikom tre?ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa?.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie s?u??ce do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa) domy?lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika. U?ytkownicy Serwisu mog? dokona? w ka?dym czasie zmiany ustawie? dotycz?cych plików cookies. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w szczególno?ci w taki sposób, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? plików cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d? informowa? o ich ka?dorazowym zamieszczeniu w urz?dzeniu U?ytkownika Serwisu. Szczegó?owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plików cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej).

7. Wy??czenie stosowania cookies mo?e spowodowa? utrudnienia korzystanie z niektórych us?ug w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególno?ci wymagaj?cych logowania.

8. Pliki cookies zamieszczane w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu i wykorzystywane mog? by? równie? przez wspó?pracuj?cych z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.


IV Wy??czenie Odpowiedzialno?ci

Serwis spo?eczno?ciowy 3RUN.pl zosta? stworzony dla ludzi i rozwija si? dzi?ki inwencji i aktywno?ci swoich u?ytkowników. Mimo i? na portalu podane b?d? cz?sto praktyczne rozwi?zania, ciekawe informacje, porady i opisy, nie powinno si? bezwarunkowo z nich korzysta?. Administrator nie bierze odpowiedzialno?ci za tre?ci pojawiaj?ce si? na portalu.

V Informacje handlowe

Administrator zastrzega sobie prawo do wysy?ania u?ytkownikom niezapowiedzianych wiadomo?ci. Zalicza si? do nich informacje odnosz?ce si? bezpo?rednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu), b?d? te? niekomercyjne listy (np. ?yczenia, informacje o nowych wiadomo?ciach, komunikaty systemu). Ka?dy z U?ytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, ?e nie chce otrzymywa? informacji od Serwisu. Wszelkie tre?ci reklamowe zwi?zane z dzia?alno?ci? komercyjn? Administratora i jego kontrahentów mog? by? przesy?ane U?ytkownikom wy??cznie za ich zgod?, zgodnie z tre?ci? art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z pó?n. zm.)

VI Prawa autorskie

Wszystkie materia?y publikowane na stronach obj?te s? prawem autorskim. Dotyczy to zarówno tre?ci tworzonych przez redakcj?, jak i inne osoby – w tym u?ytkowników serwisu. Przedruk materia?ów w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek j?zyku jest ?amaniem prawa polskiego.

VIII Zmiana Polityki Prywatno?ci

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatno?ci, bez podawania przyczyn. Zapewniamy jednak, ?e jej g?ówna zasada dotycz?ca bezpiecze?stwa danych, nigdy nie ulegnie zmianie.
W razie pyta? lub w?tpliwo?ci prosimy o kontakt admin@3run.pl