UA-117524027-1
Regulamin

Regulamin portalu spo?eczno?ciowego www.3RUN.pl

I Definicje

Administrator – podmiot ?wiadcz?cy us?ug? udost?pnienia zasobów Serwisu na rzecz U?ytkowników Serwisu.
Serwis – portal internetowy, spo?eczno?ciowy, dost?pny pod adresem internetowym www.3RUN.pl
U?ytkownik Serwisu - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej, która korzysta z Serwisu
Konto – dost?pne dla U?ytkownika miejsce w Serwisie, za po?rednictwem którego wprowadza on dane i zarz?dza nimi.
Profil – strona U?ytkownika Serwisu zawieraj?ca dane oraz zdj?cia udost?pnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, z którymi mog? si? zapozna? inni U?ytkownicy Serwisu, jak równie? które mo?e wykorzystywa? Administrator na warunkach okre?lonych w niniejszym Regulaminie.
Regulamin portalu spo?eczno?ciowego, zwany dalej Regulaminem – spis warunków, jakim musz? si? podporz?dkowa? U?ytkownicy Serwisu korzystaj?cy z Serwisu. Zalogowanie si? do Serwisu jest jednoznaczne z akceptacj? Regulaminu.
Us?ugi – us?ugi ?wiadczone drog? elektroniczn? przez Administratora na rzecz U?ytkowników Serwisu w oparciu o Regulamin. Us?ugi s? bezp?atne.
II Warunki korzystania z serwisu

1. Serwis s?u?y do nawi?zywania kontaktów i prowadzenia swoich Profili zgodnie z za?o?eniami U?ytkowników Serwisu, ograniczonymi mo?liwo?ciami udost?pnianymi przez Serwis.

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialno?ci za tre?? merytoryczn? wypowiedzi Uczestników Serwisu.

3. Utworzenie Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezp?atne oraz oznacza akceptacj? niniejszego Regulaminu.

4. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta nast?puje poprzez wype?nienie formularza znajduj?cego si? na stronach Serwisu.

5. Umowa o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? zostaje zawarta z chwil? rejestracji, na czas nieokre?lony.

6. Akceptacja Regulaminu przez U?ytkownika Serwisu jest równoznaczna ze z?o?eniem o?wiadcze? nast?puj?cych tre?ci:

zapozna?em si? z Regulaminem i akceptuj? wszystkie jego postanowienia
dobrowolnie przyst?pi?em do korzystania z us?ug Serwisu
dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie s? zgodne z prawd?
wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazywanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów nale?ytego wykonania umowy o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn?
zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie dla celów ?wiadczenia przez Administratora us?ug w Serwisie, jak równie? o?wiadczam, i? osoby, których wizerunek umie?ci?em w Serwisie udzieli?y takiego zezwolenia
wyra?am zgod? na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomo?ci od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w dzia?aniu Serwisu
wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.
7. W momencie rejestracji U?ytkownik wyra?a zgod? na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami okre?lonymi w Polityce Prywatno?ci, dost?pnej na stronie https://www.3run.pl/polityka-prywatnosci

8. Zabrania si? U?ytkownikowi reklamowania w jakiejkolwiek formie portali internetowych, forum internetowych, stron WWW oraz firm zajmuj?cych si? prowadzeniem dzia?alno?ci konkurencyjnej wobec portalu 3run.pl

9. Administrator nie redaguje wypowiedzi prezentowanych w Serwisie, ale zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi (w ca?o?ci lub w cz??ci) i/lub zablokowania dost?pu do Serwisu U?ytkownikowi w przypadkach, gdy:

wypowiedzi naruszaj? prawo prasowe
wypowiedzi naruszaj? dobra osobiste, dobre obyczaje, zawieraj? tre?ci wulgarne lub obra?liwe,
wypowiedzi zawieraj? linki do zewn?trznych stron www,
Uczestnik Serwisu zamieszcza reklamy b?d? inne materia?y lub og?oszenia o charakterze komercyjnym, równie? w nicku czy podpisie.
Uczestnik Serwisu narusza regulamin i nie stosuje si? do uwag Administratora
10. Administrator ma prawo do wykorzystywania tre?ci, zamieszczonych przez Uczestników Serwisu, w swoich publikacjach na stronach Serwisu i w publikacjach reklamuj?cych Serwis na innych stronach www. Uczestnik Serwisu, którego zamieszczona tre?? zosta?a wykorzystana, nie pobiera z tego tytu?u wynagrodzenia.

11. Zabrania si? wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niew?a?ciwy z jego celem spo?eczno?ciowym. Niedozwolone jest w szczególno?ci umieszczanie tre?ci i zdj?? o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszaj?cych zarówno normy prawne, moralne, obrazuj?cych lub propaguj?cych przemoc, nienawi??, dyskryminacj? (rasow?, kulturow?, etniczn?, religijn? lub filozoficzn? itp.), naruszaj?cych dobra osobiste lub obra?aj?cych godno?? innych osób.

12. Zabrania si? równie? rozsy?ania spamu i niezamówionej informacji handlowej.

13. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania Kont U?ytkowników Serwisu, którzy ?ami? punkty niniejszego Regulaminu.

III Us?ugi oferowane w Serwisie

1. Administrator oferuje Us?ugi bezp?atne U?ytkownikom Serwisu.

2. Us?ugi bezp?atne dotycz? w szczególno?ci:

za?o?enia, prowadzenia i zarz?dzania Profilem, w tym dodawanie zdj??
aktywno?ci na Forum
komentowania aktywno?ci i nawi?zywanie znajomo?ci w ramach Serwisu z innymi U?ytkownikami


IV Postanowienia ko?cowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowie? Regulaminu w ka?dej chwili i bez konieczno?ci uzasadniania przyczyny.